Sales Force Management System pre firmu Evaglass


Generálny riaditeľ firmy Evaglass sa rozhodol pomocou nami vytvoreného softvérového nástroja SFMSTM skvalitniť riadenie obchodu a obchodných zástupcov. Po zavedení nástroja SFMSTM do firmy môžeme spoločne konštatovať, že proces obchodu je pre všetkých zrozumiteľnejší, prehľadnejší, predpovedateľnejší a spravodlivejší ako bol predtým. Firma zavedením systému dokáže ušetriť finančné prostriedky a zvýšiť tým efektivitu obchodu.

Monitorovací systém pre TOWERCOM


Celkovo systém využíva 12 elektronických zariadení na spracovanie a vysielanie signálu a ďalšie podporné zariadenia (senzory, rotory, ohrevové a chladiace telesá). Všetky elektronické zariadenia mali vlastné komunikačné rozhrania a boli monitorované jednoduchým jedno-užívateľským systémom. Systém nebol dostatočne stabilný a bol tiež náchylný na hardvérové poruchy. Operátor musel namáhavo a prácne zisťovať údaje z jednotlivých zariadení. Pretože absentoval systém včasného varovania, tak extrémne hodnoty tepelných senzorov boli často zistené až pri výpadku.

CRM systém a správa podujatí JACOB FLEMING GROUP


Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú organizovaním podujatí, čelia pri rozširovaní svojej ponuky a rozširovaní svojej pôsobnosti rozsiahlym zmenám v procesoch. Tieto zmeny bez dostatočnej systémovej podpory spôsobujú znižovanie efektivity práce a pokles kvality poskytovaných služieb. Počas svojej existencie sme realizovali niekoľko riešení pre spoločnosti v tejto oblasti. Našim najrozsiahlejším projektom pre spoločnosť tohto druhu je systém pre nadnárodnú spoločnosť Jacob Fleming (Fleming Gulf).

Zber údajov a kontrola dát pre ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR


V roku 1998 sme začali spoluprácu so Štatistickým úradom SR (ďalej len ŠÚ SR). ŠÚ SR je štátna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1996 (po rozdelení Československa). Väčšinu systémov a procesov prevzala z federálneho Štatistického úradu. Ale nie všetko, čo sa robilo na celorepublikovej úrovni za predošlého štátu, bolo vhodné bez úpravy preniesť aj na nový štát.
Sotware development
Share
Share