Databázový systém pre zber, výber a hodnotenie

Zber údajov - Možné prípady použitia

- Zber údajov všeobecne – dotazníkový zber / prieskum
- Objednávanie / rezervácie – konferencie, semináre…
- E-testovanie – realizovanie testovania online
- Obstarávania – prijímanie a vyhodnocovanie ponúk
- Darcovstvo – rozdeľovanie prostriedkov a fondov

FEATURES

Správa výziev na rozdelenie prostriedkov

Definícia míľnikov a pravidiel financovania


Nástroje pre správu výzvy umožňujú parametrizácia výzvy pre prijímanie žiadostí a definujú míľniky (podávanie žiadostí, hodnotenie, podpis zmluvy) a umožňujú definovať základné pravidlá a podmienky financovania

Registrácia


Priradenie registrácie na konkrétnu výzvu, rovnako aj možnosť použiť už existujúce konto na prihlásenie sa k novej výzve.

Tagovanie


Možnosť tagovania jednotlivých žiadostí pre zjednodušenie následného filtrovania a ďalšej práce.

Externé prístupy


Nástroje pre vygenerovanie dočasných prístupov na zber údajov pre nepriamo zúčastnené strany v prípadoch, keď je vyžadované potvrdenie alebo súčinnosť zo strany týchto subjektov
- Prístup pre partnerov projektu
- Prístup pre poberateľa príspevku ak sa nejedná priamo o žiadateľa (napr. univerzita v prípade štipendií)
- Prístup pre externých hodnotiteľov, ktorý nemajú trvalý prístup do systému

Dizajnér formulárov

Formulár podľa vlastných potrieb


Nástroje pre vlastné definície formulára žiadosti na zber údajov pre jednotlivé výzvy. Umožňuje definovať vlastné polia, popisky k poliam, skupiny pre rozloženie, ako aj záložky stránky formulára

Vlastný landing page


Nástroje pre definíciu vlastnej, verejne prístupnej landing page pre každú výzvu. Vhodný prostriedok pre komunikáciu komu je daná výzva určená, podmienky účasti ako aj ďalšie verejné informácie.

Kontroly a validácie


Nástroje pre vlastné definície kontrol a validácií nad formulármi žiadostí a poľami formulára, ktorými je možné nadefinovať komplexnú kontrolu zadávaných dát a kontrolovať vzťahy medzi rôznymi poľami.

Šablóny dokumentov

Žiadosti


Nástroje pre automatizované generovanie žiadostí na zber údajov. Pomocou týchto nástrojov je možné zadefinovať tlačenú formu žiadosti pre každú výzvu, v prípade, že sa vyžaduje fyzicky podpísaná verzia žiadosti.

Zmluvy


Nástroje pre automatizované generovanie zmlúv. Pomocou týchto nástrojov je možné zadefinovať štandardizovanú zmluvu pre každú výzvu, ktorá bude obsahovať statické texty ako aj texty uvedené v žiadosti.

Hodnotenie

Systém hodnotenia


Nástroje pre definovanie systému hodnotenia pre jednotlivé výzvy. Umožňuje definovať vlastné kategórie a podkategórie, s možnosťou percentuálneho hodnotenie, alebo hodnotenie škálou.

Hodnotiace komisie


Možnosť definovania viacčlenných hodnotiacich komisií s automatizovaným náhodným priraďovaním žiadostí (alebo aj priraďovanie podľa potrieb – napr. jazyk žiadosti) a dopočítanie následného priemerného hodnotenia každej žiadosti a vygenerovania výsledného zoznamu podľa skóre hodnotenia.

Komunikácia

Poznámky


Nástroje pre offline komunikáciu so žiadateľmi k jednotlivým prihláškam, alebo priamok položkám rozpočtu jednotlivých projektov. Umožňuje uchovávať historické záznamy o interakciách so žiadateľmi.

Notifikácie


Nástroje pre definíciu vlastných textov notifikácií pri rôznych udalostiach v systéme – napr. pri zmene stavu žiadosti sa odošle notifikácia žiadateľovi a pod.

Úlohy


Nástroje pre priraďovanie úloh pre interných zamestnancov, ktoré vyplývajú zo stavu žiadosti či projektu. Nástroje umožňujú definovať zodpovednú osobu pre vykonanie úlohy, ako aj možnosť notifikácie vybraných zainteresovaných strán.

Chat


Nástroje pre online komunikáciu s aktuálne prihlásenými žiadateľmi.

Riadenie procesu a reporting

Dashboard


Prehľadný dashboard pre uľahčenie práce jednotlivým zamestnancov. Obsahuje všetky dôležité informácie o práve prebiehajúcich skutočnostiach ako aj zoznam úloh s identifikáciou kritických.

Vyhľadávanie a filtrovanie


Nástroje pre prehľadné filtrovanie žiadostí s možnosťou definície zobrazovaných informácií umožňujú jednoduchú komparatívnu analýzu. Jednoduché a rýchle vyhľadávanie zas umožňuje okamžitý prístup k informáciám o žiadosti/projekte pri poskytovaní online podpory.

Reporty


Možnosť exportu do xls formátu umožňuje ďalšie hĺbkové spracovanie dát v externých programoch. Prehľadné reporty zas poskytujú podporu pre rýchle rozhodovanie. Napr. report vyťaženia jednotlivých zamestnancov umožní efektívne prerozdelenie práce pre rovnomerné vyťaženie pracovníkov.

Správa používateľov


Nástroje pre správu a riadenie prístupu jednotlivých používateľov cez role a priradené žiadosti.

Zastupovanie


Nastavenie možnosti dočasného priradenie práce pre zastupujúceho používateľa.

Technológie

Moderné a bezpečné technológie (MS IIS alebo Kestrel AS + POSTGRESQL)
Responzívny design pre verejný a registrovaný prístup
Logovanie všetkých udalostí nad žiadosťami až na úroveň zobrazenia žiadosti.
Archivácia žiadostí k definovanéhu stavu cez tzv. „Snapshoty“. Tj. Vytvorenie needitovateľnej kópie žiadosti napr. k času predloženia žiadosti.
Share
Share