Výber z našich úspešných projektov vývoja na mieru

VI

VIS - vnútropodnikový sytém pre firmu so 60 zamestnancami

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvojvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: aplikačná podpora hlavných a podporných procesov, collaboration, Workflow, Náhľad na dáta cez rôzne pohľady, Podpora rozhodovania, reportovacie nástroje...
Zaujal Vás! Napíšte!
CSU

Český statistický úřad – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: J2EE, Java, Javascript, PLSQL
Architektúra: trojvrstvová, tenkí klienti – front end
Databáza: ORACLE 11g
Popis: ČSÚ ISAAC, DANTE, DANTEWEB – systém zberu dát
Systém na prípravu formulárov a kontrolných programov pre zber dát, Systém pre vstup dát na úrovni pracovísk ČSÚ ako aj na úrovni samotných spravodajských jednotiek.
Vlastnosti: typovanie a prezeranie dát, definovanie ľubovoľných kontrol, definovanie formulára, definovanie autokorekcií, administrácia spracovaní, riadenie prístupu, automatické nahradzovanie údajov, tvorba štatistík z typovania. zobrazenie číselníkov, kontrola dát, funkcie inteligentného formulára.
Zaujal Vás! Napíšte!
SUSR

Štatistický úrad slovenskej republiky – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová, tenký klient
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie
prístup cez internet prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu), komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu (na strane ŠÚ SR aj spravodajskej jednotky), riadenie prístupu, tlač natypovaného formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.
Zaujal Vás! Napíšte!
TMR

Tatry Mountain Resorts – TatryMountainSkiSchool – Systém na riadenie a správu lyžiarskych škôl

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: TatryMountainSkiSchool
Aplikácia SkiSchool je intranetová aplikácia pre operatívnu správu Lyžiarskych škôl.
Aplikácia obsahuje možnosť správy viacerých škôl a stredísk. Umožňuje efektívne využitie kapacít inštruktorov pre všetky typy produktov. Obsahuje rozhrania na pokladničný systém, internetový objednávkový systém a integruje funkčnosť SMS brány pre operatívnu komunikáciu s inštruktormi v teréne. Systém bol implementovaný aj do lokality Špindlerův Mlýn.
Zaujal Vás! Napíšte!
IVF

Visegrad Fund – ISVF Komplexný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, PostgreSQL
Databáza: postgreSQL
Popis: ISVF – Komplexný informačný systém
ISVF je internetová aplikácia pre evidenciu a riadenie prihlášok za účelom čerpania fondov.
Aplikácia zabezpečuje prípravu žiadateľských formulárov pre jednotlivé typy programov, správu jednotlivých prihlášok (vrátane automatizovaného riadenia vyplnenosti a kontroly). Systém podporuje vyhodnocovanie prihlášok žiadateľov a zabezpečuje dohľad nad realizáciou schválených žiadostí, ako aj priebežnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami.
Zaujal Vás! Napíšte!
APRX

Aproxima – Integrovaný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, WPF
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WPF
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: Vnútropodnikový objektovo orientovaný systém riadenia. Systém je riadiacou nadstavbou nad prevádzkovými systémami skladového hospodárstva a predaja a umožňuje efektívne optimalizovať plánovanie nákladov jednotlivých stredísk.
Zaujal Vás! Napíšte!
EBASBG

EBAS BG GIS

EBAS BG GIS

Technológia: ESRI, ArcGIS server, ArcGIS Engine
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, desktop client – ArcGIS Engine based
Databáza: MS SQL
Popis: Geografická nadstavba ochrany územia
The ArcGIS Engine based client provides a geo-referenced situational awareness picture. The ArcGIS Engine based client provides multilayer GIS functionality. Shared situational awareness at the Command & Control Level has a dual perspective of management and operational perspective.
Zaujal Vás! Napíšte!
DASonline

DAS – Online predaj

DAS – Online predaj

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom prezentácie a predaja produktov v prostredí internetu. Systém podporuje optimálny výber produktov podľa požiadaviek zákazníka.
Zaujal Vás! Napíšte!
DASppop

DAS – Portál pre obchodných partnerov

DAS – Portál pre obchodných partnerov

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje rozšírený metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom optimálneho výberu kombinácie produktov. Systém je určený pre použitie obchodnými partnermi poisťovne a umožňuje centrálne riadenie tohto distribučného kanála.
Zaujal Vás! Napíšte!
VWkapa

VW Slovakia - SharePoint aplikácia pre plánovanie kapacít

VW Slovakia – Personalkapazität-Ermittlung

Technológia: SharePoint, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, MS SharePoint
Databáza: MS SQL
Popis: Stanovenie plánu personálnych kapacít
Aplikácia pre efektívne stanovenie plánu personálnych kapacít pre nové projekty pomocou súčasného stavu, očakávaného stavu a delty. Zároveň umožňuje jednoduché identifikovanie potreby personálnych kapacít v čase podľa jednotlivých projektových a mimoprojektových aktivít (určenie delty na základe priradenia existujúcich kapacít voči kapacitnej požiadavke) a sledovanie a porovnanie plánov personálnych kapacít sumárne; aj podľa jednotlivých oddelení a pododdelení Plánovania.
Zaujal Vás! Napíšte!

Softvér na mieru


Vlastný, jedinečný, moderný a výborne ovládateľný informačný systém pre vašu spoločnosť
– to všetko pre vás urobí – Partner Soft

Ste odborníci v obore, ktorému sa venujete!


Nestrácajte svoj drahocenný čas, aby ste sa zorientovali v oblasti, ktorá nie je jadrom Vašich príjmov.Na oblasť informačných technológií sme tu my.

Obráťte sa na profesionálov!

Urobíme vám informačný systém na zakázku. Spojíme zdanlivo nespojiteľné systémy vo vašej spoločnosti. Prerobíme vaše existujúce riešenia do najnovších systémov.

Share
Share