Referencie

 

Obráťte sa na profesionálov!​


Urobíme pre Vás informačný systém na mieru. Spojíme zdanlivo nespojiteľné systémy vo Vašej spoločnosti. Prerobíme Vaše existujúce riešenia do najnovších technológií. Rozhodujte sa na základe informácií.

Ste odborníci v odbore, ktorému sa venujete!​​


Nestrácajte svoj drahocenný čas aby ste sa zorientovali v oblasti, ktorá nie je jadrom Vašich príjmov. Na oblasť informačných technológií sme tu my.

Napíšte nám


Český statistický úřad – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov

Technológia: J2EE, Java, Javascript, PLSQL
Architektúra: trojvrstvová
Databáza: ORACLE 11g
Popis: ČSÚ ISAAC, DANTE, DANTEWEB – systém zberu dát
Systém na prípravu formulárov a kontrolných programov pre zber dát, Systém pre vstup dát na úrovni pracovísk ČSÚ ako aj na úrovni samotných spravodajských jednotiek.
Vlastnosti: typovanie a prezeranie dát, definovanie ľubovoľných kontrol, definovanie formulára, definovanie autokorekcií, administrácia spracovaní, riadenie prístupu, automatické nahradzovanie údajov, tvorba štatistík z typovania. zobrazenie číselníkov, kontrola dát, funkcie inteligentného formulára.

DAS – Portál pre obchodných partnerov a online predaj

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje rozšírený metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom optimálneho výberu kombinácie produktov. Systém je určený pre použitie obchodnými partnermi poisťovne, ako aj pre cieľovú skupinu zákazníkov a umožňuje centrálne riadenie tohto distribučného kanála.

TatryMountainSkiSchool – Systém na riadenie a správu lyžiarskych škôl

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client – WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: TatryMountainSkiSchool
Aplikácia obsahuje možnosť správy viacerých škôl a stredísk. Umožňuje efektívne využitie kapacít inštruktorov pre všetky typy produktov. Obsahuje rozhrania na pokladničný systém, internetový objednávkový systém a integruje funkčnosť SMS brány pre operatívnu komunikáciu s inštruktormi v teréne. Systém bol implementovaný aj do lokality Špindlerův Mlýn.

ISVF Komplexný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, PostgreSQL
Databáza: postgreSQL
Popis: ISVF – Komplexný informačný systém
ISVF je internetová aplikácia pre evidenciu a riadenie žiadostí o čerpanie fondov.
Aplikácia zabezpečuje prípravu žiadateľských formulárov pre jednotlivé typy programov, správu jednotlivých prihlášok (vrátane automatizovaného riadenia vyplnenosti a kontroly). Systém podporuje vyhodnocovanie prihlášok žiadateľov a zabezpečuje dohľad nad realizáciou schválených žiadostí, ako aj priebežnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami.

Technológia: ESRI, ArcGIS server, ArcGIS Engine
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, desktop client – ArcGIS Engine based
Databáza: MS SQL
Popis: Geografická nadstavba ochrany územia
The ArcGIS Engine based client provides a geo-referenced situational awareness picture. The ArcGIS Engine based client provides multilayer GIS functionality. Shared situational awareness at the Command & Control Level has a dual perspective of management and operational perspective.

Integrovaný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, WPF
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client – WPF
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: Vnútropodnikový objektovo orientovaný systém riadenia. Systém je riadiacou nadstavbou nad prevádzkovými systémami skladového hospodárstva a predaja a umožňuje efektívne optimalizovať plánovanie nákladov jednotlivých stredísk.

SharePoint aplikácia pre plánovanie kapacít

VW Slovakia – Personalkapazität-Ermittlung

Technológia: SharePoint, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, MS SharePoint
Databáza: MS SQL
Popis: Stanovenie plánu personálnych kapacít
Aplikácia pre efektívne stanovenie plánu personálnych kapacít pre nové projekty pomocou súčasného stavu, očakávaného stavu a delty. Zároveň umožňuje jednoduché identifikovanie potreby personálnych kapacít v čase podľa jednotlivých projektových a mimoprojektových aktivít (určenie delty na základe priradenia existujúcich kapacít voči kapacitnej požiadavke) a sledovanie a porovnanie plánov personálnych kapacít sumárne; aj podľa jednotlivých oddelení a pododdelení Plánovania.

Vnútropodnikový sytém pre firmu so 60 zamestnancami

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvojvrstvová, PostgreSQL, desktop client – WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: aplikačná podpora hlavných a podporných procesov, collaboration, Workflow, Náhľad na dáta cez rôzne pohľady, Podpora rozhodovania, reportovacie nástroje…

Napíšte nám

MY SA OZVEME S5

VW Slovakia – SharePoint aplikácia pre plánovanie kapacít

Technológia: SharePoint, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, MS SharePoint
Databáza: MS SQL
Popis: Stanovenie plánu personálnych kapacít
Aplikácia pre efektívne stanovenie plánu personálnych kapacít pre nové projekty pomocou súčasného stavu, očakávaného stavu a delty.
Zároveň umožňuje jednoduché identifikovanie potreby personálnych kapacít v čase podľa jednotlivých projektových a mimoprojektových aktivít
(určenie delty na základe priradenia existujúcich kapacít voči kapacitnej požiadavke)
a sledovanie a porovnanie plánov personálnych kapacít sumárne; aj podľa jednotlivých oddelení a pododdelení Plánovania.

DAS – online predaj

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom prezentácie a predaja produktov v prostredí
internetu. Systém podporuje optimálny výber produktov podľa požiadaviek zákazníka.

DAS – Portál pre obchodných partnerov

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje rozšírený metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom optimálneho výberu kombinácie produktov.
Systém je určený pre použitie obchodnými partnermi poisťovne a umožňuje centrálne riadenie tohto distribučného kanála.

Aproxima – Integrovaný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, WPF
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WPF
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: Vnútropodnikový objektovo orientovaný systém riadenia. Systém je riadiacou nadstavbou nad prevádzkovými
systémami skladového hospodárstva a predaja a umožňuje efektívne optimalizovať plánovanie nákladov jednotlivých stredísk.

Visegrad Fund – ISVF Komplexný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, PostgreSQL
Databáza: postgreSQL
Popis: ISVF – Komplexný informačný systém
ISVF je internetová aplikácia pre evidenciu a riadenie prihlášok za účelom čerpania fondov.
Aplikácia zabezpečuje prípravu žiadateľských formulárov pre jednotlivé typy programov, správu jednotlivých prihlášok (vrátane automatizovaného riadenia vyplnenosti a kontroly).
Systém podporuje vyhodnocovanie prihlášok žiadateľov a zabezpečuje dohľad nad realizáciou schválených žiadostí, ako aj priebežnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami.

Tatry Mountain Resorts – TatryMountainSkiSchool
– Systém na riadenie a správu lyžiarskych škôl

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: TatryMountainSkiSchool
Aplikácia SkiSchool je intranetová aplikácia pre operatívnu správu Lyžiarskych škôl.
Aplikácia obsahuje možnosť správy viacerých škôl a stredísk. Umožňuje efektívne využitie kapacít inštruktorov pre všetky typy produktov.
Obsahuje rozhrania na pokladničný systém, internetový objednávkový systém a integruje funkčnosť SMS brány pre operatívnu komunikáciu s inštruktormi v teréne. Systém bol implementovaný aj do lokality Špindlerův Mlýn.

ŠÚSR – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová, tenký klient
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie
prístup cez internet prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu),
komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu (na strane ŠÚ SR aj spravodajskej jednotky),
riadenie prístupu, tlač natypovaného formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.

Český statistický úřad – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: J2EE, Java, Javascript, PLSQL
Architektúra: trojvrstvová, tenkí klienti – front end
Databáza: ORACLE 11g
Popis: ČSÚ ISAAC, DANTE, DANTEWEB – systém zberu dát
Systém na prípravu formulárov a kontrolných programov pre zber dát, Systém pre vstup dát na úrovni pracovísk ČSÚ ako aj na úrovni samotných spravodajských jednotiek.
Vlastnosti: typovanie a prezeranie dát, definovanie ľubovoľných kontrol, definovanie formulára, definovanie autokorekcií, administrácia spracovaní, riadenie prístupu, automatické nahradzovanie údajov, tvorba štatistík z typovania. zobrazenie číselníkov, kontrola dát, funkcie inteligentného formulára.

VIS - vnútropodnikový sytém pre firmu so 60 zamestnancami

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvojvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: aplikačná podpora hlavných a podporných procesov, collaboration, Workflow,
Náhľad na dáta cez rôzne pohľady, Podpora rozhodovania, reportovacie nástroje...