O nás

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1997. Sme profesionáli v informačných technológiách. Vyvíjame databázové, mobilné a webové aplikácie podľa špecifických požiadaviek zákazníka, alebo prispôsobujeme štandardizované riešenia iných spoločností (Microsoft SharePoint, Oracle a ďalšie).

Informačné systémy nie sú len softvérové aplikácie. Dodávame end to end riešenia. Analyzujeme, zbierame požiadavky, urobíme návrh a až potom vyvýjame a nasadzujeme.

Informačné systémy sú ako stavba domu. Najprv sa urobí analýza a zber požiadaviek, potom návrh a až nakoniec sa stavia. Tak je to aj pri našej práci.

Chcete vedieť viac o tom, čo robíme?

Manažment kvality

Partner Soft – Certifikácie ISO 9001

Chceme preukázať našu schopnosť poskytovať produkty v súlade s Vašimi požiadavkami a príslušnými predpismi. Našim cieľom je zvyšovanie Vašej spokojnosti – spokojnosti zákazníka. Preto sme už v roku 2004 zaviedli systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy STN EN ISO 9001:2000 (2015). Všetky naše riešenia efektívne narábajú s databázovými prostriedkami, majú kreatívne grafické spracovanie. Naše skúsenosti s distribuovanými systémami, poskytovaním technickej podpory a samozrejme kvalitnou informačnou, poradenskou a školiacou prácou Vám umožnia zamerať sa na tie činnosti, ktoré Vám prinášajú peniaze.

Kvalita produkcie / ISO 9001:2015

V spoločnosti Partner Soft pracujeme v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001 a sme držiteľom certifikátu manažmentu kvality. Všetky naše produkty musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu. Dôležitou súčasťou kvality softvérovej produkcie sú samotní zamestnanci, keďže kvalita produktu odráža kvalitu vývoja. My sa snažíme o to, aby zamestnanci a subdodávatelia spoločnosti mali vždy príležitosť realizovať sa a rozvíjať svoje expertné poznatky a prispievať tak k stále vyššej kvalite realizovaných produktov.
Chcem ponuku

Napíšte nám

MY SA OZVEME S5

VW Slovakia – SharePoint aplikácia pre plánovanie kapacít

Technológia: SharePoint, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, MS SharePoint
Databáza: MS SQL
Popis: Stanovenie plánu personálnych kapacít
Aplikácia pre efektívne stanovenie plánu personálnych kapacít pre nové projekty pomocou súčasného stavu, očakávaného stavu a delty.
Zároveň umožňuje jednoduché identifikovanie potreby personálnych kapacít v čase podľa jednotlivých projektových a mimoprojektových aktivít
(určenie delty na základe priradenia existujúcich kapacít voči kapacitnej požiadavke)
a sledovanie a porovnanie plánov personálnych kapacít sumárne; aj podľa jednotlivých oddelení a pododdelení Plánovania.

DAS – online predaj

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom prezentácie a predaja produktov v prostredí
internetu. Systém podporuje optimálny výber produktov podľa požiadaviek zákazníka.

DAS – Portál pre obchodných partnerov

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, MS SQL, DNN
Databáza: MS SQL
Popis: Online predaj poistenia
Aplikácia zabezpečuje rozšírený metadátový popis produktov a predajného procesu za účelom optimálneho výberu kombinácie produktov.
Systém je určený pre použitie obchodnými partnermi poisťovne a umožňuje centrálne riadenie tohto distribučného kanála.

Aproxima – Integrovaný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, WPF
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WPF
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: Vnútropodnikový objektovo orientovaný systém riadenia. Systém je riadiacou nadstavbou nad prevádzkovými
systémami skladového hospodárstva a predaja a umožňuje efektívne optimalizovať plánovanie nákladov jednotlivých stredísk.

Visegrad Fund – ISVF Komplexný informačný systém

Technológia: .NET, c#, xml, JavaScript
Architektúra: trojvrstvová, PostgreSQL
Databáza: postgreSQL
Popis: ISVF – Komplexný informačný systém
ISVF je internetová aplikácia pre evidenciu a riadenie prihlášok za účelom čerpania fondov.
Aplikácia zabezpečuje prípravu žiadateľských formulárov pre jednotlivé typy programov, správu jednotlivých prihlášok (vrátane automatizovaného riadenia vyplnenosti a kontroly).
Systém podporuje vyhodnocovanie prihlášok žiadateľov a zabezpečuje dohľad nad realizáciou schválených žiadostí, ako aj priebežnú komunikáciu medzi zúčastnenými stranami.

Tatry Mountain Resorts – TatryMountainSkiSchool
– Systém na riadenie a správu lyžiarskych škôl

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvjvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: TatryMountainSkiSchool
Aplikácia SkiSchool je intranetová aplikácia pre operatívnu správu Lyžiarskych škôl.
Aplikácia obsahuje možnosť správy viacerých škôl a stredísk. Umožňuje efektívne využitie kapacít inštruktorov pre všetky typy produktov.
Obsahuje rozhrania na pokladničný systém, internetový objednávkový systém a integruje funkčnosť SMS brány pre operatívnu komunikáciu s inštruktormi v teréne. Systém bol implementovaný aj do lokality Špindlerův Mlýn.

ŠÚSR – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: PhP, xml
Architektúra: trojvrstvová, tenký klient
Databáza: ORACLE 10g
Popis: ŠÚSR webStat – podsystém zber
Systém na typovanie štatistických formulárov cez web rozhranie
prístup cez internet prehliadač, zadávanie a prezeranie dát, odoslanie natypovaných dát na ďalšie spracovanie, možnosť uložiť nedokončené spracovanie, kontrola dát (k modulu / výkazu),
komunikácia so spravodajskou jednotkou na úrovni komentárov k vypísanému výkazu (na strane ŠÚ SR aj spravodajskej jednotky),
riadenie prístupu, tlač natypovaného formulára, zobrazovanie metodických vysvetliviek k modulom, riadkom a stĺpcom, zobrazovanie číselníkov.

Český statistický úřad – systém na zber, kontrolu a ukladanie údajov od spravodajských jednotiek

Technológia: J2EE, Java, Javascript, PLSQL
Architektúra: trojvrstvová, tenkí klienti – front end
Databáza: ORACLE 11g
Popis: ČSÚ ISAAC, DANTE, DANTEWEB – systém zberu dát
Systém na prípravu formulárov a kontrolných programov pre zber dát, Systém pre vstup dát na úrovni pracovísk ČSÚ ako aj na úrovni samotných spravodajských jednotiek.
Vlastnosti: typovanie a prezeranie dát, definovanie ľubovoľných kontrol, definovanie formulára, definovanie autokorekcií, administrácia spracovaní, riadenie prístupu, automatické nahradzovanie údajov, tvorba štatistík z typovania. zobrazenie číselníkov, kontrola dát, funkcie inteligentného formulára.

VIS - vnútropodnikový sytém pre firmu so 60 zamestnancami

Technológia: .NET, c#, xml
Architektúra: dvojvrstvová, PostgreSQL, desktop client - WinForms
Databáza: postgreSQL
Popis: Komplexný vnútropodnikový systém (vrátane procesnej analýzy)
Vlastnosti: aplikačná podpora hlavných a podporných procesov, collaboration, Workflow,
Náhľad na dáta cez rôzne pohľady, Podpora rozhodovania, reportovacie nástroje...